دانلود فایل word تأثیر مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تأثیر مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی :


تعداد صفحات : 37

زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت فناوری و پیچیده شدن ‌کارها,  مسئولیت اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است, مسئولیت اجتماعی در کلانتری‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف ذاتی برای انجام ‌‌‌مأموریت‌ها و ارائه خدمات انتظامی به‌شمار می‌روند که این امر زمینه این مطالعه را تبیین و در ادامه با هدف شناسایی مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی, پژوهش ادامه خواهد یافت.   روش‌شناسی: این مطالعه به روش, توصیفی– پیمایشی و برای انجام محاسبات آن از نرم‌افزار Spss استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان سرکلانتری سوم شهر تهران تشکیل و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی, تعداد 99 نفر از آنها مورد سنجش و آزمون قرار گرفتند که برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. یافته‌ها: مطالعه نشان داد سنجش پایایی پرسش‌نامه با ضریب آلفای کرونباخ 925/0 و روایی آن, با تأیید سوالات توسط استادان صاحب‌نظر مورد تأیید و پس از تحلیل در سطح اطمینان 99%, رابطه معنی‌داری بین برخی از مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی و کیفیت ارائه خدمات انتظامی وجود دارد و در میان مؤلفه‌های بررسی شده, ‌کارهای مراجعین بیشترین و مسئولیت اخلاقی کمترین تأثیر را داشتند. دانلود فایل word تأثیر مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی بدان معنا است که بر اساس تغییر در مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی, به خوبی می‌توان تغییر در میزان کیفیت ارائه خدمات انتظامی را سنجید.  نتیجه‌گیری: نتایج حاصل نشان داد که مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی, بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی تأثیر مثبت و معناداری دارند و به‌عبارتی دیگر, سازمان پلیس هر اندازه که به مسئولیت اجتماعی خویش اهمیت بدهد, به‌طور مستقیم بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی تأثیر می‌گذارد.

لینک کمکی