دانلود فایل word میزان تأثیرگذاری اقدامات اداره عملیات روانی ناجا برای مقابله با عملیات روانی (در بعد فرهنگی- اجتماعی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word میزان تأثیرگذاری اقدامات اداره عملیات روانی ناجا برای مقابله با عملیات روانی (در بعد فرهنگی- اجتماعی) :


تعداد صفحات : 29

زمینه و هدف: اگر پیش از این کشوری برای اعزام نیروی نظامی یا جمع‌آوری تسلیحات تلاش می‌کرد, امروزه خاک‌ریز نبرد به فرهنگ تبدیل شده است. درواقع, جنگ روانی از طریق لشکر فرهنگی انجام می‌شود. بسیاری از کارشناسان, عملیات روانی را دانش نبرد و نزاع برای تأثیرگذاری بر نگرش و افکار مردم و کنترل رفتار و اراده آنها تعریف می‌کنند. امروزه, اهداف و مقاصد عملیات روانی بیشتر از طریق اقدامات فرهنگی- اجتماعی و رسانه‌ها قابل دست‌یابی است. بخش قابل توجهی از عملیات روانی آمریکا در سال‌های پس از انقلاب اسلامی متوجه نیروهای مسلح به‌خصوص ناجا شده است؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان تأثیرگذاری اقدامات اداره عملیات روانی ناجا برای مقابله با عملیات روانی آمریکا در بعد فرهنگی و اجتماعی است. روش‌شناسی: نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی است. جامع آماری این پژوهش عبارتند از فرماندهان, خبرگان و صاحب‌نظران ناجا که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شده‌اند و جامعه خبرگی که به‌صورت تمام‌شمار انتخاب شده است. پس از مطالعات وسیع کتابخانه‌ای, از پرسش‌نامه و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و نیز چندین جلسه خبرگی استفاده شده است. یافته‌ها و نتایج: اداره عملیات روانی ناجا دارای دو حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که حوزه نرم‌افزاری, پنج مؤلفه و حوزه سخت‌افزاری, چهار مؤلفه دارد و هر کدام از مؤلفه‌ها دارای اقداماتی هستند که در نهایت در این پژوهش, به این نتیجه رسیدیم که هجده اقدام از حوزه نرم‌افزاری و پانزده اقدام از حوزه سخت‌افزاری بر اقدامات عملیات روانی آمریکا در بعد فرهنگی-اجتماعی مؤثر هستند.

لینک کمکی