دانلود فایل word بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر عدم بازگشت به زندان در بین زندانیان استان خراسان جنوبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر عدم بازگشت به زندان در بین زندانیان استان خراسان جنوبی :


تعداد صفحات : 32

زمینه و هدف: مسایل زندان و زندانیان به عنوان یکی از آخرین ایستگاه‌های توقف مجرمان و بزهکاران, همواره دل‌مشغولی مسئولان قضایی, انتظامی و مدیران زندان‌ها بوده و هست که جا دارد از ابعاد گوناگون به موضوعات مربوط به کاهش و تقلیل جرایم پرداخته شود لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر عدم بازگشت به زندان در بین زندانیان استان خراسان جنوبی با تأکید بر آموزش‌های داخل زندان انجام شد. روش‌شناسی: روش پژوهش, توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جهت انتخاب نمونه پژوهش از بین کلیه زندانیان (زن و مرد) زندان‌های خراسان جنوبی که بازگشت مجدد به زندان داشته‌اند, به طور تصادفی تعداد 312 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه دینداری گلاک و استارک؛ حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران, و پرسشنامه محقق ساخته که پنج بُعد (مشارکت اجتماعی, مشکلات روحی, کنترل و نظارت اجتماعی, یادگیری اجتماعی و سابقه بازداشت) را می‌سنجید استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد دینداری دارای ضریب همبستگی059/0-, حمایت اجتماعی 122/0, کنترل اجتماعی با ضریب همبستگی 164/0, مشکلات روحی با ضریب همبستگی 064/0- و عدم مشارکت اجتماعی با ضریب همبستگی 128/0- می باشد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد بازگشت زندانیان به زندان بیش از حد میانگین می‌باشد و بین حمایت اجتماعی (حمایت دوستان و در کل حمایت اجتماعی), کنترل و نظارت اجتماعی, مشارکت اجتماعی زندانیان و عدم بازگشت زندانیان به زندان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین دینداری, حمایت اجتماعی (بُعد حمایت خانواده و افراد جامعه) و مشکلات روحی رابطه معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی