دانلود فایل word رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش دانش‌آموزان به مصرف موادمخدر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش دانش‌آموزان به مصرف موادمخدر :


تعداد صفحات : 26

چکیده زمینه و هدف: دانش‌آموزان در معرض خطرات زیادی هستند که سلامت جسمی و روانی آنان را تهدید می‌کند و انجام فعالیت های علمی در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش به مصرف موادمخدر در شهر زابل می‌باشد. روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن دانش‌آموزان پسر مقطع دوم متوسطه در شهر زابل که تعداد آن‌ها 4721 نفر می‌باشند حجم نمونه 355 نفر, که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته می‌باشد که روایی آن‌ها از طریق اعتبار صوری و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. یافته‌ها: حاکی از آن است که میانگین میزان گرایش به موادمخدر پسران به طور معنادار از دختران بیشتر است؛ همچنین بین ارتباط با دوستان ناباب و میزان گرایش به موادمخدر رابطه مثبت معناداری وجود دارد, اما بین سرمایه‌ اجتماعی و ابعاد آن با گرایش به موادمخدر رابطه معنادار معکوس دارد. نتایج: آزمون رگرسیون نشان داد که روابط با دوستان ناباب, جنسیت و هنجارهای اجتماعی در مجموع 36 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند.

لینک کمکی