دانلود فایل word بررسی جرم شناختی علل سرقت‌های توأم با خشونت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی جرم شناختی علل سرقت‌های توأم با خشونت :


تعداد صفحات : 34

زمینه و هدف: جرم از دیدگاه‌های مختلف تعاریف و اصطلاحات خاص خود را دارد در قوانین ملی یا فرا‌ملی در هر کشوری با توجه به مقتضیات و شرایط زمانی, مکانی و سیاسی هر کشور تعریف می‌شود طبق قوانین و مقررات کشورمان, جرم در ماده 2 ق. م. ا. هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده تعریف نموده‌اند‌. جرم سرقت, به سرقت ساده و سرقت توأم با خشونت تقسیم می‌شود که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به آن پرداخته شده است از نظر جرم‌شناختی در ارتکاب سرقت‌های توأم با خشونت علل درونی و بیرونی مؤثر بوده است هدف در پژوهش حاضر, شناخت جرم‌شناختی علل سرقت‌های خشونت‌آمیز که بر علیه مال انسان‌ها می‌باشد است . روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش گرد‌آوری اطلاعات در این پژوهش, تحقیقات میدانی و مصاحبه از تعداد85 نفر از مجرمین زندان رجایی شهر تهران جمع‌آوری و استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهدعوامل مختلفی (درونی و بیرونی) در ارتکاب سرقت‌های توأم با خشونت دخیل بوده عوامل درونی مانند خشونت, کینه‌توزی, پرخاشگری کمترین و عوامل بیرونی مانند فقراقتصادی, فرهنگی و جغرافیایی بیشترین تأثیر را داشته است. نتایج: بین مقاومت قربانی یا مالباخته و وضعیت جسمی او نیز با عوامل درونی, و عامل اقتصادی (وضعیت محل زندگی ,وضعیت منزل مسکونی و مالی) از عوامل بیرونی ارتباط معنا‌داری با سرقت‌های توأم با خشونت داشته است .

لینک کمکی