دانلود فایل word اضطراب آشکار و پنهان بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اضطراب آشکار و پنهان بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر :


تعداد صفحات : 8

زمینه و هدف: بررسی‌های تهاجمی از جمله آنژیوگرافی استرس و اضطراب را برای بیماران به همراه دارد. اضطراب بر روی واکنش‌های فیزیولوژیک مددجو تأثیر گذاشته و مددجو را در اتاق آنژیوگرافی در معرض خطر قرار می‌دهد. هدف از این تحقیق بررسی دانلود فایل word اضطراب آشکار و پنهان بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر بود. مواد و روش‌کار: این مطالعه از نوع توصیفی است که بر روی180 مددجوی بستری, جهت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) ساری انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو فرم؛ اطلاعات دموگرافیک و برخی متغیرها, پرسش‌نامه استاندارد اسپیلبرگر بود. داده‌ها با نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری 2χ و t تست , آزمون F و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد که (22/55%) واحدهای مورد پژوهش دارای اضطراب آشکار و (18/54%) اضطراب پنهان دارند. سطح اضطراب آشکار و پنهان بیماران در حد متوسط بود. نتایج نشان داد که در گروه سنی (90-60) سال و افراد بی سواد و بیمارانی که سیگاری هستند, افراد چاق, بیمارانی که سطح اضطراب پنهان زیاد داشتند و طول مدت انتظار بیشتر از 7 روز بود, بیمارانی که عادت ورزش نداشتند و سابقه خانوادگی بیماری قلبی داشتند, اولین تجربه آنژیوگرافی و افرادی که در خانواده آنها سابقه آنژیوگرافی وجود نداشت و افرادی که آگاهی از آنژیوگرافی نداشتند دارای اضطراب آشکار بالا بوده و از نظر آماری ارتباط معنی‌دار بین اضطراب آشکار و متغیرهای نامبرده وجود داشت (05/0 >p). نتیجه‌گیری: بالا بودن اضطراب در این بیماران لزوم توجه بیشتر کادر پرستاری و پزشکی به کاهش اضطراب و استفاده از مداخلات مناسب به منظور کاهش این مشکلات را نمایان می‌سازد و این زمانی امکان پذیر است که عوامل ایجاد کننده اضطراب مشخص شود.

لینک کمکی