دانلود فایل word تاثیر آموزش¬ مصون سازی در مقابل استرس بر کاهش احساس فشار روانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثیر آموزش¬ مصون سازی در مقابل استرس بر کاهش احساس فشار روانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 :


تعداد صفحات : 8

زمینه و هدف: علاوه بر بالا بودن قندخون در بیماران دیابتی, سابقه افسردگی, احساس گناه, اضطراب, برچسب منفی به خود و فقدان اعتماد به نفس نیز دیده می‌شود. لذا, پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مصون سازی در مقابل استرس بر کاهش احساس فشار روانی مبتلایان به دیابت نوع II در شهرستان ساری انجام شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع کار آزمایی بالینی بود . جامعه پژوهش 750 نفر از بیماران مبتلا به دیابت شهرستان ساری بودند. از بین 750 نفر, تعداد 275 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و با پر کردن پرسش نامه احساس فشار روانی مورد سنجش قرار گرفته‌اند که از بین آنها تعداد 24 نفر به صورت 2 گروه 12 نفره مورد و شاهد انتخاب و مداخله درمانی بر روی آن ها انجام شد. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه روانی مارکهام جهت سنجش میزان فشار روانی بود. جهت توصیف داده‌ها از آمار توصیفی و برای تحلیل داده‌های استنباطی از روش آماری کوواریانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS پرداخته شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مصون سازی استرس در گروه مورد و مقایسه آن با گروه کنترل اختلاف معنی‌داری را در میانگین دو گروه از نظر احساس فشار روانی نشان داده است (05/0 p<). بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که میزان احساس فشار روانی بعد از پایان مداخله درمانی نسبت به قبل از درمان کاهش معنی‌ داری یافت.لذا, بیماران دیابتی می‌توانند, از روش های درمان روان شناختی بعنوان درمان‌های مکمل همراه با درمانهای دارویی جهت کاهش فشار روانی استفاده نمایند.

لینک کمکی