دانلود فایل word اثربخشی حافظه رویدادهای خاص بر تاب‌ آوری و افسردگی دختران افسرده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثربخشی حافظه رویدادهای خاص بر تاب‌ آوری و افسردگی دختران افسرده :


تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش حافظه رویدادی خاص بر تاب آوری و افسردگی دختران افسرده شهر اصفهان بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون-پس آزمونو آزمون پیگیری همراه با گروه کنترل بود. بدین منظور, 24 بیمار, به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون, آزمودنی‌های دو گروه با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری افسردگی بک ویرایش دوم, 1996 (BDI-II) و تاب‌آوری کانر و دیویدسون, 2003 (CD-RISC) مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اجرای آموزش حافظه رویدادی خاص (MEST)روی گروه آزمایش طی 6 جلسه, مجددأ از هر دو گروه خواسته شد به آزمونهای مذکور پاسخ دهند. به منظور پیگیری نتایج, پس از 3 هفته مجددأ از آزمودنی‌های دو گروه آزمون گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد که نمرات افسردگی گروه ازمایش پس از اتمام جلسات به صورت معناداری کاهش (05/0p<) و نمرات تاب اوری تغییر معناداری (50/0<p) نداشته است. نتیجه گیری:همسو با یافته‌های پژوهش‌های پیشین می‌توان گفت آموزش حافظه خاص درمانی موثر در کاهش علائم افسردگی است, نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بهبود حافظه رویدادی خاص به بهبود علایم افسردگی کمک می‌کند.

لینک کمکی