دانلود فایل word اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد :


تعداد صفحات : 12

زمینه و هدف: برای پیشگیری از عود و ارتقا کیفیت زندگی افراد معتاد مداخلههمهجانبهلازماست. پژوهش حاضر با هدف بررسی دانلود فایل word اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد شهر ایلام صورت گرفت. روش بررسی‌: روش پژوهش نیمه­آزمایشی, طرح پیش‌آزمون, پس‌آزمون و پی­گیری با گروه کنترل می‌باشد جامعه آماری کلیه مراجعین مرد مراکز ترک اعتیاد شهر ایلام بود. که با روش نمونه­گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 9 جلسه درمان گروهی تنظیم شناختی هیجان دریافت کردند. پیش‌آزمون, پس­آزمون و 3 ماه بعد پیگیری برای هر دو گروه اجرا شد. داده‌ها با استفاده از پرسش­نامه عقاید وسوسه­انگیز (CBQ) و پرسش­نامهکیفیت زندگی (SF36) گردآوری شدند. یافته‌ها: نتایج پژوهش با تحلیل کواریانس تک متغیری نشان داد که بین میانگین نمرات عود در پس­آزمون و پیگیری نسبت به پیش­آزمون در گروه آزمایش کاهش معناداری وجود دارد و در متغیر کیفیت زندگی افزایش معنا­داری داشتند. نتیجه‌گیری: بنابراین می­توان نتیجه گرفت که با آموزش تنظیم شناختی هیجان می­توان گامی در بالا بردن سلامت روانی افراد معتاد برداشت.

لینک کمکی