دانلود فایل word اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی در ارتقای سلامت روان و حل تعارضات زوجین با ناسازگاری زناشویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی در ارتقای سلامت روان و حل تعارضات زوجین با ناسازگاری زناشویی :


تعداد صفحات : 12

زمینه و هدف: پژوهش حاضر, تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی در ارتقای سلامت روان و حل تعارضات زوجین دارای ناسازگاری زناشویی بود. روش بررسی: طرح پژوهش, از نوع نیمه آزمایشی, با پیش آزمون و پس آزمون بود. به این منظور, کلیه زوجین 25 تا35 ساله شهر تهران که جهت مشاوره ناسازگاری زناشویی در سال 1391-1392 به مراکز مشاوره غرب تهران مراجعه کرده بودند با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف به طور تصادفی 18زوج (36 نفر) در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. از پرسش نامه های رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه (1993) و پرسشنامه سلامت عمومی به منظور جمع آوری داده ها استفاده گردید, سپس افراد گروه آزمایش طی6 جلسه گروهی به همراه 3 جلسه فردی تحت آموزش تغییر سبک زندگی قرار گرفتند. یافته‌ها: از تحلیل کوواریانس به منظور تحلیل داده ها استفاده گردید. بر اساس مقایسه پیش آزمون و پس آزمون دو گروه, یافته ها نشان داد که مداخله تغییر سبک زندگی بر بهبود سلامت روان و حل تعارضات زوجین دارای ناسازگاری زناشویی تاثیر معناداری دارد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مداخله تغییر سبک زندگی در افزایش سلامت روان (اضطراب,کارکرد جسمانی, کارکرد اجتماعی و افسردگی) زوجین ناسازگار تاثیر معناداری دارد. همچنین این رویکرد درمانی در زمینه بهبود حل تعارضات زوجین که مشخصه اصلی رضایت زناشویی می باشد, نیز موثر بود و به کارگیری آن باعث کاهش نارضایتی در زوجین ناسازگار گردید. واژگان کلیدی:آموزش تغییر سبک زندگی, سلامت روان, حل تعارض.

لینک کمکی