دانلود فایل word اثربخشی نقاشی‌درمانی در کاهش کاستی‌توجه ـ بیش‌فعالی کودکان پسر کم‌توان‌ ذهنی آموزش‌پذیر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اثربخشی نقاشی‌درمانی در کاهش کاستی‌توجه ـ بیش‌فعالی کودکان پسر کم‌توان‌ ذهنی آموزش‌پذیر :


تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: اختلال کاستی توجه- بیش­فعالی مشکلی متداول میان کودکان پسر کم­توان­ ذهنی آموزش­پذیر است. یکی از روش­های پیشنهاد شده جهت درمان, هنردرمانی است. بر این اساس, هدف از مطالعه حاضر, بررسی اثربخشی نقاشی­درمانی در کاهش کاستی توجه- بیش‌فعالی کودکان پسر کم­توان ذهنی آموزش­پذیر است. روش بررسی‌: پژوهش حاضر یک مطالعه­ی شبه­آزمایشی بود. جامعه­ی آماری, شامل کلیه­ی پسران 8 تا 16 سال کم­توان ذهنی آموزش­پذیر مراکز آموزشی استثنایی شهرستان ایلام است.ازمیان افرادیکه بالاترین نمره را از فرم معلم مقیاس درجه­بندی کانرز کسب کرده­اند. 48 نفربه شیوهتصادفیسادهانتخابوبه طورتصادفیبهدوگروه تقسیمشدند.گروهآزمایش,دورهآموزشی رادر8جلسه دریافتکردند.پسازاتمامجلساتدرمانیویکماهبعد,پس­آزمونوآزمونپیگیریانجامشد. یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون اندازه­گیری مکرر نشان داد که میانگیننمرهمیزان کاستی توجه- بیش‌فعالی در پیش­آزمونوپس­آزموندرگروهآزمایشتفاوتمعنادارداشت,اماایننمرهدر پس­آزمونوپیگیریتفاوتمعنادارینداشت. نتیجه‌گیری: از یافته­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که نقاشی­درمانی در کاهش کاستی توجه- بیش‌فعالیکودکان پسر کم­توان­ ذهنی آموزش­پذیر مؤثر است.

لینک کمکی