دانلود فایل word الگوی سو مصرف موادمخدر و رفتارهای پرخطر در مراجعین به مراکزDIC و MMTCشهرستان آمل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word الگوی سو مصرف موادمخدر و رفتارهای پرخطر در مراجعین به مراکزDIC و MMTCشهرستان آمل :


تعداد صفحات : 6

زمینه و هدف: سو استفاده از مواد مخدر از مشکلات بزرگ پزشکی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی می‌باشد. هدف از این مطالعه تعیین الگوی سو مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر در مراجعین به مراکز DIC و MMTCشهرستان آمل در سال 1390می‌باشد. روش بررسی: پژوهش به روش توصیفی, تحلیلی, مقطعی بوده که به صورت نمونه‌گیری تصادفی منظم خوشه‌ای با حجم نمونه 389 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان از بین معتادان تحت پوشش مراکز DIC و MMTC شهرستان آمل در سال 1390 انتخاب شدند, ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای بود که از طریق مصاحبه و بررسی پرونده‌های افراد تحت پوشش تکمیل شد و در نرم‌افزار SPSS نسخه 18 توسط آزمون‌های مربوط مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: 5/92% مرد و 5/7% زن بوده‌اند. 2/80% افراد شهری و 8/19% روستایی بوده‌اند. تعداد معتادان مرد مراجعه کننده به این مراکز جهت ترک 11 برابر زنان بوده است و بیشترین ماده مخدری که قبل از مراجعه به مراکز درمانی از آن استفاده می‌شده تریاک بوده است. از کل افراد مورد بررسی 15 درصد مجرد و 85 درصد متأهل بوده‌اند. مصرف مواد با متغیرهای جنس )00/0(p=, تاهل (00/0p=), شغل (00/0p=), تحصیلات (003/0p=), سابقه (00/0p=), مصرف مواد در سطح 01/0p< تفاوت معنی‌دار وجود دارد. نتیجه‌گیری: از آنجایی که سیگار, بیکاری و تحصیلات پایین از عوامل مؤثر بر مصرف مواد مخدر می‌باشد می‌توان با مساعدکردن زمینه‌های فرهنگی و آموزشی به خصوص در دوران تحصیلی و ایجاد بازار کار برای جوانان و آگاه‌نمودن خانواده‌ها از بروز این گونه ناهنجاری‌ها در جامعه پیشگیری کرد

لینک کمکی