دانلود فایل word رابطه سبک های دلبستگی و پیوندهای والدینی با آمادگی اعتیاد در دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه سبک های دلبستگی و پیوندهای والدینی با آمادگی اعتیاد در دانشجویان :


تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: سو مصرف مواد, موضوعی جدی است که جوامع انسانی را تهدید می کند. متغیر های متعددی در پیدایش, تداوم و درمان اعتیاد مؤثر هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های دلبستگی و پیوند والد فرزندی با آمادگی اعتیاد در دانشجویان دانشگاه گیلان است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. افراد مورد مطالعه, کلیه دانشجویان دانشگاه گیلان در سال تحصیلی93-1392 بودند که از این جامعه آماری, 289 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازان و شیور, پرسشنامه پیوند والدینی و مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد می باشد, روایی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده ها از طریق آمار توصیفی (فراوانی, شاخص های مرکزی و محاسبه ضریب همبستگی) و آمار استنباطی(مثلا رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام, همبستگی و تحلیل واریانس) به کمک نرم افزار SPSS19 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: همبستگی پیرسون نشان داد که بین آمادگی به اعتیاد و سبک های دلبستگی اجتنابی, اضطرابی و ایمن و پیوندهای والدینی حمایت افراطی مادر و پدر, همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد (01/0>P). نتایج دیگر نشان داد که بین آمادگی به اعتیاد و متغیرهای مراقبت مادر و پدر همبستگی معنادار منفی وجود دارد (01/0>P). نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده با افزایش دلبستگی ایمن خانواده ها به فرزندان می توان گرایش به مصرف مواد را در دانشجویان کاهش داد. واژگان کلیدی:سبک دلبستگی, پیوند والدینی, آمادگی اعتیاد, اعتیاد.

لینک کمکی