دانلود فایل word بررسی نقش آموزش در تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیست محیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه شهر ماهیدشت کرمانشاه در سال1393

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی نقش آموزش در تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیست محیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه شهر ماهیدشت کرمانشاه در سال1393 :


تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف:محیطزیست, بهداشتوسلامتانسانها,یکیازموضوعاتو چالشهایموردتوجهجوامعبشریمی باشد؛ از این رو, آگاه سازی عمومی و آموزش جامعه در رابطه با ارزش و اهمیت محیط زیست برای ادامه حیات بشر امری مهم است. هدف از این مطالعه بررسی نقش آموزش در تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیست محیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه شهر ماهیدشت استان کرمانشاه می باشد. روش بررسی:در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد, 50 نفر از دانش آموزان روستایی حومه ماهیدشت به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. بر اساس پرسشنامه محقق ساخته, آگاهی و نگرش آنها در ارتباط با «مباحث زیست محیطی» قبل و پس از آموزش شفاهی و از طریق جزوه (2 روز بعد از آموزش) سنجش شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین میانگین سطح آگاهی و نگرش دانش آموزان در ارتباط با مباحث زیست محیطی قبل و بعد از آموزش, اختلاف معناداری وجود دارد(001/0p<). به طوری که بعد از آموزش, میانگین سطح آگاهی و نگرش آنها به ترتیب 64/6 و 44/11 درصد افزایش یافت. همچنین فراوانی آگاهی و نگرش دانش آموزان در مقیاس لیکرت با معیار عالی بعد از آموزش به ترتیب از 50 به 94 درصد و از 32 به 88 درصد افزایش یافت. نتیجه گیری: بر اساس نتایج, آموزش نقش بسزایی در افزایش آگاهی و نگرش دانش آموزان دارد, لذا ضروری است که ارگان های مسؤول از قبیل مرکز بهداشت, آموزش و پرورش و غیره نسبت به آموزش های دوره ای دانش آموزان و نهادینه کردن مباحث زیست محیطی اقدام لازم را به عمل آورند.

لینک کمکی