دانلود فایل word ارزیابی تأثیر آموزش با پیگیری دو ساله بر آگاهی, نگرش و عملکرد متصدیان آموزش دیده مراکز تهیه, توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزیابی تأثیر آموزش با پیگیری دو ساله بر آگاهی, نگرش و عملکرد متصدیان آموزش دیده مراکز تهیه, توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه :


تعداد صفحات : 9

زمینه و هدف: آموزش صنوف از برنامه هایی است که در بهبود بهداشت مواد غذایی موثر است. از طرفی اطلاع از سطح آگاهی, نگرش و عملکرد بهداشتی متصدیان مواد غذایی, مدیریت بهداشت محیط را تسهیل می نماید. این تحقیق با هدف تعیین تأثیر دوره ویژه آموزش بهداشت بر آگاهی, نگرش و عملکرد متصدیان مواد غذایی پس ازگذشت دو سال از اجرای دوره آموزش بهداشت اصناف(پس آزمون ثانویه), صورت گرفته است. روش بررسی: این مطالعه به روش نیمه تجربی انجام شد و در آن آگاهی, نگرش و عملکرد 370 نفر از صنوف در یک ماه بعد از آموزش(پس آزمون اولیه) و دو سال بعد از آموزش(پس آزمون ثانویه, که تعداد افراد به 253 کاهش یافت) مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و چک لیست بود. آزمونPaired T-Test و آنالیز واریانس یک طرفه برای تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 16) به کار برده شد. یافته ها:آموزش همراه با گذر زمان بر آگاهی, نگرش و عملکرد متصدیان موثر است. به طوری که میانگین نمرات آگاهی از 75/3±7/23(پس آزمون اولیه)به 5/3 ±9/21 (پس آزمون ثانویه), نگرش از 55/14±2/112به 6/6±6/75 کاهش (001/0p <) و عملکرد از 8±1/46 به 6/6±5/52 افزایش یافت(001/0p <). نتیجه گیری: نتایج, نشان دهنده تأثیر گذر زمان بر سطح آگاهی, نگرش و عملکرد متصدیان آموزش دیده می باشد. هر چند سطح عملکرد فراگیران بعد از گذشت 2 سال ارتقا یافته؛ اما جهت ارتقای سطح آگاهی و نگرش آنان, تکرار دوره آموزش بهداشت اصناف حداقل بعد از دو سال از آموزش اولیه توصیه می گردد. واژگان کلیدی:نگش, متصدیان مواد غذایی, آموزش بهداشت, آگاهی, عملکرد.ر

لینک کمکی