دانلود فایل word آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت وایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت وایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی :


تعداد صفحات : 10

زمینه و هدف: امروزه نقش و اهمیت ایمنی و بهداشت مواد غذایی در حفظ و سلامت انسان و جلوگیری از بیماری‌ هابر همگان رو شناست .این تحقیق با هدف بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در زمینه بهداشت و ایمنی موادغذایی می باشد. روش بررسی: این پژوهش توصیفی مقطعی می‌باشد. با استفاده از پرسشنامه که روایی و پایایی آن بررسی گردیده, انجام شده است. پرسشنامه طراحی شده مشتمل بر سوالاتی در زمینه اطلاعات فردی, سطح آگاهی و نگرش نسبت به بهداشت و ایمنی موادغذایی بود. در بین338نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به صورت تصادفی انجام گردید. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS16صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که 46 دانشجویان دارای آگاهی خوب, 48 متوسط و 5/4 آگاهی ضعیف در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی بودند. نمره آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به اصول ایمنی و بهداشت مواد غذایی ارتباط معنی‌داری با هیچ یک از پارامترهای سن, سطح تحصیلات, جنس و دانشکده نداشت(05/0<p). بین درجه آگاهی با جنس و دانشکده ارتباط معنی‌داری وجود داشت(05/0>p) ولی ارتباط درجه آگاهی با گروه سنی و سطح تحصیلات از نظر آماری معنی دار نبود(05/0<p). بحث و نتیجه گیری: آگاهی داشتن نسبت به بهداشت و ایمنی موادغذایی یک امر مهم تلقی می‌گردد. گرچه دانشجویان در این تحقیق از سطح آگاهی نسبتاً خوبی برخورداربودند, ولی به منظور ارتقا دادن سطح آگاهی آنها نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر یا حساس می‌شود.

لینک کمکی