دانلود فایل word بررسی موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم :


تعداد صفحات : 18

هدف از انجام پژوهش حاضر, بررسی دیدگاه دبیران در مورد موانع‌ بهره‌گیری از فن‌آوری ‌اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری بوده است. این تحقیق, از نظر هدف, کاربردی و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق, کلیه معلمان مقطع متوسطه ناحیه دو استان قم, در سال تحصیلی 92 -1391 به تعداد 660 نفر می‌باشد. از میان آنها با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران, تعداد240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها, پرسش نامه محقق‌ساخته, شامل 42 سؤال می‌باشد. به منظور تعیین روایی از نظرات استادان و کارشناسان آموزش و پرورش استفاده گردید. میزان پایایی پرسش‌نامه از طریق آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار SPSS معادل 86/0 حاصل گردید. جهت تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش و شناسایی موانع از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده‌است. یافته‌های تحقیق نشان داد که موانع بهره‌گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری شامل شش عامل, ضعف زیرساخت فیزیکی, ضعف زیرساخت مدیریتی, ضعف خدمات پشتیبانی معلمان, عدم آمادگی شناختی معلمان, عدم تربیت معلمان برای تدریس در الگوی نوین تدریس, و عدم برنامه‌ریزی درسی فن‌آورانه و آمادگی فرهنگی معلمان می‌باشند.

لینک کمکی