دانلود فایل word تأثیر سازمان‌دهنده‌های تصویری بر یادگیری و یادداری دانش سلامت دانش‌آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تأثیر سازمان‌دهنده‌های تصویری بر یادگیری و یادداری دانش سلامت دانش‌آموزان :


تعداد صفحات : 22

این پژوهش در قالب یک طرح نیمه‌آزمایشی با هدف تأثیر آموزش با استفاده از تکنیک ‌های سازمان‌ دهنده تصویری بر میزان یادگیری و یادداری دانش سلامت‌ دانش ‌آموزان در سال 1392 انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق, کلیه دانش‌آموزان پایه پنجم شهر ایلام بوده‌اند. روش نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و ابزار جمع‌آوری داده‌ها, پرسش‌نامه معلم ساخته بوده است. با توجه به ماهیت طرح‌های نیمه‌آزمایشی, دانش ‌آموزان هفت کلاس, انتخاب و سپس, با رعایت اصل انتساب تصادفی در هفت گروه سازمان‌ دهنده‌ های تصویری شامل گروه‌ های خویشاوند, شبکه لغات, گروه‌ بندی شبکه‌ای, ماتریس‌ های گروهی, نقشه‌های مفهومی ساده, نقشه‌های مفهومی استدلالی و زنجیره توالی جایگزین و طی ده جلسه در زمینه بهداشت فردی و عمومی در معرض آموزش قرار گرفتند. با استفاده از پرسش‌نامه, سطح دانش سلامت دانش‌ آموزان گروه ‌های آماری در سه مرحله, قبل از مداخله (پیش‌ آزمون), بلافاصله پس از اتمام دوره آموزشی (پس ‌آزمون اول) و دو هفته پس از اتمام دوره‌ ها و بدون اعلام قبلی (پس ‌آزمون دوم) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج آزمون واریانس یک طرفه حاکی از وجود تفاوت معنادار بین یادگیری (تفاوت پس‌ آزمون اول و پیش ‌آزمون) و یادداری (تفاوت پس‎آزمون دوم و پیش‌ آزمون) گروه ‌ها و برتری روش‌ های شبکه لغات, نقشه‌ های مفهومی ساده, گروه‌های هم‎خانواده و ماتریس ‌های گروهی بود. نتایج تجزیه کوواریانس نیز میزان تأثیر روش آموزشی در یادگیری را 8%, برآورد نموده است. بنابراین, با تکیه بر نتایج این پژوهش می ‌توان تأثیر سازمان‌دهنده ‌های تصویری را مثبت و قابل قبول برآورد نمود.

لینک کمکی