دانلود فایل word شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی :


تعداد صفحات : 28

هدف پژوهش حاضر, شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌ها از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان می‌باشد. پژوهش حاضر, از نوع توصیفی مقطعی بوده و به طور خاص از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری تحقیق, شامل تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1392 بود. از میان افراد مذکور, 322 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش, پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته است که روایی آن مورد تأیید کارشناسان و خبرگان امر بوده و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 85/0 به دست آمد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند. عمده‍‌ترین نتایج, بیانگر آن بود که از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان بر اساس تحلیل عاملی انجام گرفته, هفت عامل بازدارنده, شامل عوامل اقتصادی, فردی, آموزشی, فنی, هنجار ذهنی, محیطی و نگرشی تبیین گردید. هم‎چنین, به ترتیب عامل هنجار ذهنی با بار عاملی 81/0 و عامل اقتصادی با بار عاملی 44/0 دارای بیشترین و کمترین تأثیر بر بازدارندگی کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بودند.

لینک کمکی