دانلود فایل word عوامل مؤثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عوامل مؤثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی :


تعداد صفحات : 25

هدف پژوهش حاضر, بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است. روش پژوهش از لحاظ هدف, کاربردی, از لحاظ چگونگی جمع‌آوری اطلاعات از جمله پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (750N=) بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 235 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. ابزار پژوهش, پرسش‌نامه محقق ساخته بوده که روایی آن مورد تأیید متخصصان دانشگاهی قرار گرفته و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 88/0 به‌دست آمد. داده‌های گردآوری شده در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون‌های t تک نمونه‌ای, t گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس یک‌راهه) مورد تحلیل قرار گرفته است. عمده‌ترین نتایج, بیان‌گر آن است که از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی, شکل‌گیری مراکزی برای پاسخ‌گویی در جهت رفع مشکلات فن‌آوری دانشجویان مؤثرترین عامل در کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است هم‌چنین یافته های جانبی حکایت از آن دارد که تفاوت معناداری در سطح 05/0 بر اساس متغیرهای تعدیل کننده وجود ندارد.

لینک کمکی