دانلود فایل word بررسی وضعیت واحد درسی (مواد سمعی- بصری) در رشته کتابداری و اطلاع رسانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی وضعیت واحد درسی (مواد سمعی- بصری) در رشته کتابداری و اطلاع رسانی :


تعداد صفحات : 22

هدف پژوهش حاضر, بررسی وضعیت واحد درسی مواد سمعی- بصری در دوره کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی است. روش پژوهش, توصیفی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری, کلیه دانشجویان کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 90-1389 که این واحد درسی را گذرانده‌اند (155 نفر), هستند. براساس جدول مورگان تعداد 110 نفر از طریق شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده, به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش, پرسش‌نامه محقق ساخته شامل مجموعه 26 سؤالی به صورت 23 سؤال بسته پاسخ در مقیاس لیکرت, یک سؤال دو گزینه‌ای با مقیاس بله و خیر و دو سؤال باز پاسخ است که روایی آن با نظر متخصصان تعیین و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرانباخ 84/0 محاسبه شد. پس از گردآوری اطلاعات, داده‌های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (آزمون t تک گروهی) با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 15, مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان‌داد که میزان شناخت دانشجویان نسبت به استفاده از مواد دیداری شنیداری مختلف, متفاوت است, به‌گونه‌ای که نحوه استفاده از برخی مواد دیداری شنیداری را نمی‌شناسند. دانشجویان از این واحد درسی به صورت عملی رضایت داشتند و برگزاری درس به صورت نظری صرف را مناسب نمی‌دانستند. همچنین بر لزوم وجود واحد دیداری شنیداری تأکید داشتند, اما همگام با پیشرفت‌های فن‌آوری, خواستار تغییر محتوا و سرفصل این واحد درسی بودند.

لینک کمکی