دانلود فایل word رابطه ویژگی‌های شخصیتی و راهبرد‌های فراشناختی با خودکارآمدی رایانه‌ای در دانشجو ـ معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه ویژگی‌های شخصیتی و راهبرد‌های فراشناختی با خودکارآمدی رایانه‌ای در دانشجو ـ معلمان :


تعداد صفحات : 21

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای فراشناختی دانشجو- معلمان با خودکارآمدی رایانه‌ای آنان در سال 1394 انجام شد. روش پژوهش, توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری, شامل 953 دانشجو- معلم کارشناسی ناپیوسته دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بود. از میان آنها, 280 نفر به صورت تصادفی طبقه‌‎ای با توجه به رشته تحصیلی شامل رشته‌های مطالعات اجتماعی, ادبیات فارسی, ریاضیات, ادبیات عرب, امور تربیتی و ادبیات زبان انگلیسی, انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها, شامل پرسش‌نامه‌های خودکارآمدی رایانه مورفی, ویژگی‌های شخصیتی نئو و فراشناخت حالتی اونیل و عابدی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی, شامل رگرسیون چند‌گانه انجام شد. نتایج رگرسیون هم‌زمان حاکی از آن بود که روان‌رنجوری و موافق بودن رابطه منفی و گشودگی به تجربه رابطه مثبت با خودکارآمدی رایانه‌ای دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ویژگی گشودگی به تجربه رابطه مثبت با خودکارآمدی رایانه‌ای دارد. هم‌چنین, راهبرد شناختی با خودکارآمدی رایانه‌ای رابطه مثبت دارد.

لینک کمکی