دانلود فایل word رابطه مهارت های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با مؤلفه‌های خودراهبری در یادگیری دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه مهارت های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با مؤلفه‌های خودراهبری در یادگیری دانشجویان :


تعداد صفحات : 22

پژوهش حاضر, با هدف بررسی رابطه به‌کارگیری مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با خودراهبری در یادگیری دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس, انجام شده است. این پژوهش, از لحاظ ماهیت و هدف, از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق, از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری آن عبارت از دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته‌های برنامه‌ریزی درسی, مدیریت مالی, حقوق, ادبیات فارسی, علوم دام و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال تحصیلی 91- 1390 بوده‌است. با استفاده از روش تصادفی طبقه‌ای 200 نفر از اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسش‌نامه بر روی آنان اجرا شد. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد خودراهبری در یادگیری و پرسش‌نامه محقق‌ساخته فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با ضریب پایایی 775/0, استفاده شده است. داده‌های آماری با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که صددرصد از تغییرات خودراهبری در یادگیری توسط مؤلفه‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات قابل تبیین است. هم‌چنین با نتایج مطالعه در قالب آزمون همبستگی پیرسون, در سطح خطاپذیری (05/0) می‌توان اذعان نمود که بین آشنایی با سخت‌افزار و رغبت در یادگیری همبستگی معنی‌دار وجود دارد.

لینک کمکی