دانلود فایل word رابطه بین سواد اطلاعاتی و نگرش نسبت به فناوری اطلاعات (با تأکید بر اینترنت و رایانه) با خود تنظیمی تحصیلی دانشجو معلمان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان شهر گرگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بین سواد اطلاعاتی و نگرش نسبت به فناوری اطلاعات (با تأکید بر اینترنت و رایانه) با خود تنظیمی تحصیلی دانشجو معلمان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان شهر گرگان) :


تعداد صفحات : 34

هدف پژوهش حاضر رابطه بین سواد اطلاعاتی, نگرش نسبت به فناوری اطلاعات (با تأکید بر اینترنت و رایانه) با خود تنظیمی تحصیلی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل 654 نفر از دانشجو معلمان مقطع کارشناسی رشته‌ی علوم‌تربیتی ورودی سال‌های 96- 94 دانشگاه فرهنگیان گرگان بود, که تعداد 242 نفر از آنان بر اساس جدول کرجسی و مورگان, با روش نمونه‌گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های, خود‌تنظیمی تحصیلی (ASQ), پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی و پرسشنامه نگرش نسبت به فناوری اطلاعات بهره گرفته شد, همچنین, داده‌ها با مدل تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که امروز فراگیران رایانه را جزیی اساسی در فرآیند یادگیری خویش تلقی می‌کنند و معتقدند که وجود رایانه و فناوری‌های همراه آن به جزیی جدایی‌ناپذیر از فرآیند آموزش و یادگیری تبدیل شده است و از میان 5 مؤلفه سواد اطلاعاتی تنها مؤلفه‌ی تبادل اطلاعات رابطه مثبت و معناداری با خود‌تنظیمی تحصیلی دارد, همچنین هر دو مؤلفه نگرش نسبت به فناوری اطلاعات نیز رابطه مثبت و معناداری با خود تنظیمی تحصیلی نشان دادند.

لینک کمکی