دانلود فایل word رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت الکترونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت الکترونیکی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب :


تعداد صفحات : 34

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت الکترونیکی دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب می‌باشد. برای این منظور, کیفیت خدمات الکترونیکی براساس نظریه زتهامل, پاراسورامان و مالهوترا و رضایت الکترونیکی دانشجویان براساس نظریه هوانگ و ونگ بررسی گردیده است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب به تعداد 9463 نفر می‌باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران, 370 نفر برآورد شده است. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی طبقه‌ای بر حسب رشته‌ی تحصیلی دانشجویان بود. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته می‌باشد که روایی صوری آن تأیید و پایایی آن نیز به وسیله‌ی آلفای کرونباخ برای پرسش نامه های کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی به ترتیب 736/0 و 813/0 مورد تأیید قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون پیرسون, فریدمن و t تک نمونه استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن بود که بین کیفیت خدمات الکترونیکی و ابعاد آن, با رضایت الکترونیکی دانشجویان دانشگاه مورد مطالعه رابطه معنی‌داری وجود دارد. در بررسی اولویت ابعاد کیفیت خدمات از دیدگاه دانشجویان, بعد قابلیت اتکا دارای بیشترین اولویت و ابعاد کارآیی, حفظ اسرار شخصی, پاسخ‌گویی, تأمین سفارش, جبران و تماس در ترتیب بعدی قرار گرفتند. همچنین یافته‌ها نشان داد که میانگین کیفیت خدمات الکترونیکی و رضایت الکترونیکی دانشجویان پایین‌تر از میانگین متوسط می‌باشد.

لینک کمکی