دانلود فایل word تعیین فراوانی آلل های تیپ های آمیزشی در جمعیت های آلترناریا آلترناتا مرکبات جنوب کشور با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تعیین فراوانی آلل های تیپ های آمیزشی در جمعیت های آلترناریا آلترناتا مرکبات جنوب کشور با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز :


تعداد صفحات : 17

سابقه و هدف: تاکنون فرم جنسی برای گونه آلترناریا آلترناتا گزارش نشده است. اما سطوح بالایی از تنوع ژنتیکی و ریخت شناسی مشاهده شده در بین جمعیت های این قارچ بیانگر وجود مکانیسم های ناشناخته و مرموز تولید مثل جنسی است. در قارچ های آسکومیستی مشابه با این قارچ, تولید مثل جنسی توسط یک ژن گاه منفرد به نام MAT1 کنترل می شود که دارای دو آلل MAT1-1 و MAT1-2 می باشند. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی و نحوه پراکنش آلل های ژن MAT1 در جمعیت قارچ آلترناریا آلترناتا مرکبات جنوب کشور انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی- توصیفی, استخراج DNA با روش CTAB, از ریسه های جوان نمونه های برگی 45 جدایه قارچ آلترناریا آلترناتا که قبلاً از گونه ها و ارقام مختلف باغات مرکبات جنوب کشور جمع آوری و خالص سازی شده بودند, انجام گردید. به منظور تعیین تیپ های آمیزشی, از آغازگرهای اختصاصی برای تکثیر ناحیه های MAT1-1 و MAT1-2 در واکنش زنجیره ای پلی مراز استفاده شد. یافته ها: جدایه های تیپ های آمیزشی MAT1-1 و MAT1-2 به ترتیب تکثیر قطعات 642 و 882 جفت بازی را داشتند. به طور کلی تیپ های آمیزشی در این ناحیه از فراوانی مساوی برخوردار نبودند. در مجموع, 16 جدایه دارای تیپ آمیزشی MAT1-1 و 29 جدایه دارای تیپ آمیزشی MAT1-2 بودند. فراوانی های تیپ های آمیزشی در شهرستان های مختلف و در گونه های مختلف مرکبات متفاوت بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در برخی از مناطق جنوب کشور و در برخی از میزبان ها عوامل ناشناخته ای در القای مرحله جنسی قارچ آلترناریا آلترناتا دخالت دارند.

لینک کمکی