دانلود فایل word مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های بالینی مایکوباکتریوم فورچوئیتوم بر اساس تکنیک RAPD-PCR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های بالینی مایکوباکتریوم فورچوئیتوم بر اساس تکنیک RAPD-PCR :


تعداد صفحات : 12

سابقه و هدف: امروزه مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوزی (NTM), به دلیل افزایش شیوع بیماری زایی و ظهور مقاومت های آنتی بیوتیکی اهمیت فراوان یافته اند. رایج ترین مایکوباکتریوم غیرسلی در ایران , مایکوباکتریوم فورچوئیتوم می باشد. این مطالعه با هدف شناسایی مولکولی و بررسی تنوع ژنتیکی در میان جدایه های بالینی مایکوباکتریوم فورچوئیتوم در ایران با استفاده از روش RAPD-PCR انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی- توصیفی بر روی 81 ایزوله NTM جداسازی شده از نمونه های مختلف بالینی انجام شد. به منظور شناسایی اولیه مایکوباکتریوم فورچوئیتوم از رنگ آمیزی اسیدفست و تست های رایج بیوشیمیایی استفاده گردید. جدایه ها با روش PCR تایید شدند و محصولات PCR به وسیله 3 آنزیم برش دهنده AvaII, HphI وHpaII هضم گردیدند. در نهایت تیپ بندی مولکولی جدایه های مایکوباکتریوم فورچوئیتوم به کمک آنالیز RAPD انجام شد. یافته ها: از مجموع 81 ایزوله NTM بررسی شده, 36 سویه به عنوان مایکوباکتریوم فورچوئیتوم شناسایی شدند. این سویه ها بر اساس پرایمرهای RAPD در 10 خوشه اصلی قرار گرفتند. بیشتر جدایه ها در رپید تایپ 1 (9 عضو , 25%), 2 (8 عضو , 22.2%) و 6 (6 عضو , 16.6%) طبقه بندی شدند. در آنالیز رپید, قطعه اصلی 300 جفت بازی (94.4%) و پس از آن قطعه 1000 جفت بازی (66.6%) وجود داشت. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر, قدرت تمایزی بالای RAPD-PCR را نشان می دهد. این آنالیز می تواند تنوع ژنتیکی و اطلاعات اپیدمیولوژیکی را در مورد جدایه های مایکوباکتریوم فورچوئیتوم ارائه دهد. آنالیز RAPD ساده, سریع, ارزان و پیچیدگی کمتری نسبت به سایر روش های تیپ بندی مولکولی دارد.

لینک کمکی