دانلود فایل word افزایش سطح بیان ژن MMP-2 در بیماران فاقد عفونت ویروس‌های هپاتیت B و C مبتلا به سیروز کبدی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word افزایش سطح بیان ژن MMP-2 در بیماران فاقد عفونت ویروس‌های هپاتیت B و C مبتلا به سیروز کبدی :


تعداد صفحات : 12

سابقه و هدف: سیروز کبدی یکی از مهم‌ترین علل نیازمند دریافت پیوند کبد می‌باشد. عواملی مانند عفونت‌های ویروسی, بیماری‌های خودایمنی, مصرف دارو, بیماری‌های وراثتی, سابقه ژنتیکی و همچنین مصرف الکل در ایجاد آن دخالت دارند. هدف از این مطالعه راه‌اندازی روشی دقیق به منظور تعیین میزان بیان ژن ماتریکس متالوپروتئیناز2 (MMP-2) به عنوان معیاری به منظور بررسی فرایند ایجاد و تشدید سیروز کبدی بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 33 بیمار از 258 فرد مبتلا به سیروز کبدی پس از تایید عدم حضور عفونت ویروس‌های هپاتیت B و C, همراه با 20 نفر گروه کنترل سالم مورد بررسی قرارگرفتند. میزان سطح بیان mRNA ژن MMP-2 با استفاده از روش Real-time PCR ارزیابی و بهینه ‌سازی گردید. سپس دو گروه بیمار وکنترل از نظر میزان سطح بیانmRNA ژن MMP-2 مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته‌ها: ارزیابی بیان mRNA افزایش معنی‌دار ژن MMP-2 در گروه بیمار در مقایسه با گروه کنترل را نشان داد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عوامل غیرویروسی بیماری ‌های مزمن کبدی نیز می‌توانند درافزایش سطح بیان ژن MMP-2 و تشدید سیروز کبدی موثر باشند. اما برای تایید نتایج یاد شده ضرورت انجام مطالعات تکمیلی بیشتر وجود دارد.

لینک کمکی