دانلود فایل word ردیابی ژن‌های مقاومت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طوقه در ارقام گوجه‌فرنگی با استفاده از نشانگر RAPD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ردیابی ژن‌های مقاومت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طوقه در ارقام گوجه‌فرنگی با استفاده از نشانگر RAPD :


تعداد صفحات : 12

سابقه و هدف: یکی از بهترین راه ‌های کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گوجه فرنگی ناشی از F. oxysporum f.sp. radicis-lycopersici استفاده از ارقام مقاوم می‌باشد. نشانگرهای مولکولی دارای همبستگی با ژن مقاومت, می‌توانند در برنامه‌های اصلاحی گوجه‌فرنگی مورد استفاده قرار گیرند. هدف از این پژوهش, شناسایی ارقام مقاوم (دارا بودن ژن Frl) و حساس 27 رقم گیاه گوجه‌فرنگی با استفاده از نشانگر RAPD بود. مواد و روش‌ها: در ابتدا DNA مربوط به 27 رقم گیاه گوجه‌فرنگی با استفاده از روشCTAB استخراج شد. از تکنیک PCR برای شناسایی F. oxysporum f.sp. radicis-lycopersici استفاده شد. سپس برای تکثیر ژن مقاومت Frl از نشانگر RAPD (UBC 194) استفاده گردید. نتایج به کمک آزمون بیماری‌زایی تأیید شدند. یافته‌ها: در این مطالعه با استفاده از نشانگر UBC 194 مشخص گردید که از 27 رقم و هیبرید مورد مطالعه, باند شاخص 590 جفت بازی (وجود ژن مقاومت Frl) در20 رقم و هیبرید تشکیل شده بود. ارزیابی آزمون بیماری‌زایی نشان داد ارقامی از گیاه گوجه‌فرنگی که قطعه مربوط به ژن مقاومت Frl را تکثیر کرده بودند, فاقد هر نوع علایم بیماری بودند. اما گیاهانی که این قطعه ژنی را نداشتند, علایم بیماری را با شدت‌های مختلف نشان می‌دادند. نتیجه‌گیری: با کاشت ارقام مقاوم یافت شده در این پژوهش در مناطق آلوده, می‌توان بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه را بدون استفاده از سموم شیمیایی کنترل نمود.

لینک کمکی