دانلود فایل word بررسی فراوانی و ارتباط ژن های tetA, tetB, tetC, cat3 و floR با مقاومت چند دارویی در سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از پنیرهای سنتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی فراوانی و ارتباط ژن های tetA, tetB, tetC, cat3 و floR با مقاومت چند دارویی در سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از پنیرهای سنتی :


تعداد صفحات : 12

سابقه و هدف: باکتری سالمونلا یکی از اعضای خانواده انتروباکتریاسه است. یکی از منابع زیست این باکتری فرآورده های لبنی مانند پنیر می باشد. این مطالعه با هدف جداسازی سالمونلا انتریتیدیس از پنیر های سنتی جمع آوری شده از استان چهارمحال و بختیاری و بررسی فراوانی ژن های مرتبط با ایجاد مقاومت دارویی انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی-توصیفی, تعداد 100 نمونه پنیر سنتی از سطح استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری گردید. به منظور جداسازی و شناسایی سالمونلا از روش های کشت باکتریایی و آزمون های بیوشیمیایی بهره گرفته شد. به منظور تشخیص جنس سالمونلا, تشخیص مستقیم سالمونلا انتریتیدیس در نمونه ها و بررسی فراوانی ژن های tetA, tetB, tetC, cat3 و floR از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز استفاده گردید. برای ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی از روش انتشار دیسک استفاده شد. یافته ها: در مجموع از 100 نمونه مورد مطالعه 32 (32%) نمونه آلوده به جنس سالمونلا بودند. از این تعداد نیز 10 (31.25%) نمونه به عنوان سالمونلا انتریتیدیس شناخته شدند. در میان ژن های مورد مطالعه بیشترین فراوانی مربوط به tetC بود (70%). بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به تتراسایکلین (100%) و بیشترین حساسیت نسبت به سفوتاکسیم (100%) مشاهده گردید. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ژن های ایجاد کننده مقاومت دارویی در سالمونلا انتریتیدیس فراوانی بسیار بالایی دارد. به طوری که مقاومت آنتی بیوتیکی بسیار زیاد نسبت به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین و کلرامفنیکل می تواند به دلیل وجود ژن های مقاومت نسبت به آن ها باشد.

لینک کمکی