دانلود فایل word رویکردی ترکیبی برای اولویت‌بندی ریسک براساس تحلیل خطا و نقشه‌شناختی فازی (مطالع? موردی: صنعت قطعات خودرویی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رویکردی ترکیبی برای اولویت‌بندی ریسک براساس تحلیل خطا و نقشه‌شناختی فازی (مطالع? موردی: صنعت قطعات خودرویی) :


تعداد صفحات : 17

افزایش رقابت, گسترش توقعات, تقاضای مکرر مشتری و تغییرات سریع فناوری, سبب رشد سریع تعهدات تولیدکنندگان امروزی شده است؛ به نحوی که هر کمبود و انحراف در عملکرد محصول تولیدی, به از دست دادن سهم بازار تولیدکننده می‌انجامد. برای رفع معضل موجود و بهبود کیفیت محصولات, باید به شناسایی خطاهای موجود پرداخت. در این پژوهش, بررسی روش تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن, با کمک تیم چندتخصصی در صنعت قطعات خودرویی صورت گرفت و خطاهای بالقوه شناسایی شد. سپس برای دستیابی به نتایجی مطابق با واقعیت و رفع ایرادات موجود در عدد اولویت ریسک, ارتباط درونی میان خطاهای مورد شناسایی درنظر گرفته شد؛ زیرا ممکن است وقوع و کنترل هر خطا بر سایر خطاها اثرگذار باشد. به بیان دیگر, اولویت‌بندی خطاها براساس روش نقشه‌شناختی فازی با درنظرگرفتن سه معیار شدت, احتمال وقوع و احتمال تشخیص, همچنین ارتباط درونی هر خطا با سایر خطاها صورت می‌گیرد. بررسی موردی درخصوص واحد تولیدی قطعات خودرو, نشان‌دهنده توانایی رویکرد ارائه‌شده در اولویت‌بندی خطاها با استفاده از یکپارچه‌سازی تجزیه و تحلیل حالات خطا و نقشه‌شناختی است.

لینک کمکی