دانلود فایل word ارائ? مدل اقتصادسنجی برای برنامه‌ریزی سود شرکت‌های خودروساز با استفاده از مدیریت رضایت مشتری از خدمات پس از فروش (مطالع? موردی: خودروی لوگان شرکت پارس‌خودرو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارائ? مدل اقتصادسنجی برای برنامه‌ریزی سود شرکت‌های خودروساز با استفاده از مدیریت رضایت مشتری از خدمات پس از فروش (مطالع? موردی: خودروی لوگان شرکت پارس‌خودرو) :


تعداد صفحات : 13

برنامه‌ریزی سود شرکت‌ها به‌کمک مدیریت رضایت مشتری بر اساس چهار گام اصلی شامل 1. شناخت اجزای تشکیل‌دهنده رضایت مشتری و اندازه‌گیری آن‌ها, 2. تلفیق اجزا و اندازه‌گیری رضایت کلی مشتریان, 3. بررسی نحوه تأثیر رضایت کلی مشتری بر سطح عملکرد و 4. شناسایی متغیرها و پارامترهای اصلی قابل مانور بر رضایت مشتری و تهیه و تدوین برنامه سود شرکت است. محور اصلی این پژوهش بر گام سوم یعنی مدل‌سازی نحوه تأثیر رضایت مشتری بر سطح عملکرد و سودآوری آن متمرکز است و متد مدنظر برای بررسی این موضوع و الگوسازی آن رویکرد اقتصادسنجی و مطالعه موردی آن خودروی لوگان پارس‌خودرو است. باید توجه داشت که در مدل‌سازی موضوع فوق, علاوه‌بر متغیر رضایت مشتری, سه متغیر دیگر یعنی درآمد خانوار, قیمت خودروی لوگان و قیمت خودروی رقیب (پژو 206) درنظر گرفته شده است. براساس نتایج پژوهش, متغیرهای رضایت مشتری, درآمد خانوار و قیمت پژو 206 با میزان فروش و درنتیجه سود شرکت رابطه‌ای مستقیم دارند, اما قیمت محصول لوگان با سود شرکت رابطه عکس دارد. متغیر رضایت مشتری از خدمات پس از فروش بیشترین تأثیر را بر سودآوری شرکت دارد؛ یعنی هر 1 واحد افزایش رضایت مشتری, 5/26 واحد فروش شرکت را افزایش می‌دهد؛ بنابراین شرکت پارس‌خودرو می‌تواند با سرمایه‌گذاری و توجه بیشتر به این عوامل میزان سودآوری و فروش خود را با برنامه‌ریزی کند افزایش دهد. در این پژوهش از نرم‌افزارهای EViews و Spss استفاده شد.

لینک کمکی