دانلود فایل word عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران: عوامل فردی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران: عوامل فردی :


تعداد صفحات : -24

هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران بود. روش انجام تحقیق کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد متخصص در زمینه ورزش همگانی و نهادینه سازی تشکیل می‌دادند. نمونه ها از طریق روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند و تعداد نمونه‌های که با آنها تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد 15 نفر بود. روایی مصاحبه ها از طریق بررسی شکل و محتوای سوالات توسط اساتید سنجیده شد و پایایی ابزار تحقیق از طریق روش باز آزمون محاسبه گردید و ضریب پایایی مصاحبه ها 83 درصد بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد چهار دسته عوامل فردی, گروهی, سازمانی و محیطی در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران موثر هستند. با توجه به حجم گسترده عوامل هر دسته, در این مقاله صرفاً عوامل فردی شامل, پذیرش, باور و نگرش, انگیزش, آزادی انتخاب, تعهد, بازخورد و ویژگی های زمینه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی