دانلود فایل word حذف تولوئن از هوای اتمسفری با استفاده از جاذب نانو کربن فعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word حذف تولوئن از هوای اتمسفری با استفاده از جاذب نانو کربن فعال :


تعداد صفحات : 18

مقدمه: کاربرد وسیع تولوئن در صنایع شیمیایی باعث شده که مطالعات مختلفی در خصوص کنترل و کاهش بخارات تولوئن از هوا صورت گیرد. هدف ازاین مطالعه , بررسی امکان حذف تولوئن هوا با استفاده از جاذب نانو کربن فعال به عنوان جایگزینی مناسب برای کربن فعال تجاری می باشد. ابتدا جاذب نانو کربن فعال با سایز مشخص سنتز شده و برای حذف تولوئن از هوا, در دو سیستم استاتیک و دینامیک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. از میکروسکوپ الکترونی برای شناسایی مورفولوژی سطح جاذب ها و از دستگاه گاز کروماتوگرافی با آشکارساز یونیزاسیون شعله برای تعیین غلظت اولیه و نهایی تولوئن در هوا استفاده گردید. برای بهینه نمودن میزان جذب تولوئن توسط نانو کربن فعال, تاثیر عواملی همچون دما, رطوبت, غلظت تولوئن, مقدار جاذب و زمان تماس بررسی شد. میزان ظرفیت جذب نانو کربن فعال و کربن فعال تجاری برای حذف تولوئن هوا در دمای محیطی به ترتیب 6/207 و 2/185میلی گرم بر گرم و راندمان جذب آنها به ترتیب 4/98 و 2/44 درصد در سیستم دینامیک بدست آمد. ظرفیت جذب جاذب در رطوبت ثابت, با افزایش مدت زمان تماس و دما به ترتیب افزایش وکاهش می یابد. بر اساس نتایج جذب تولوئن هوا , نانو کربن فعال سنتز شده دارای سطح بیشتری نسبت به کربن فعال بوده و در شرایط بهینه ظرفیت و راندمان جذب بیشتری دارد. همچنین با توجه به مقدار مصرفی و تکرار پذیری جاذب, استفاده این روش از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد

لینک کمکی