دانلود فایل word بررسی سبک های فرزند پروری بر اعتماد به نفس و خودکارامدی دانش اموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی سبک های فرزند پروری بر اعتماد به نفس و خودکارامدی دانش اموزان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت,کارآفرینی و توسعه اقتصادی

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان مقطعی می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان و والدین مقطع متوسطه شهرستان بجنورد است که تعداد 2737 نفر بودند که جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 237 پرسشنامه توزیع شد در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات از 3 پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از آزمون رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد. طبق نتایج حاصل از پژوهش فرزندپروری قاطع, سهیل گیر و مسامحه کار با خودکارآمدی دانش آموزان رابطه دارد اما فرزند پروری استبدادی با خودکارآمدی رابطه معناداری ندارد و فرزندپروری قاطع, سهیل گیر و مسامحه کار با اعتماد به نفس دانش آموزان رابطه دارد اما فرزند پروری استبدادی با اعتماد به نفس رابطه معناداری ندارد و بیشترین تاثیر, روش فرزندپروری مسامحه کار با اعتماد به نفس است.

لینک کمکی