دانلود فایل word بررسی روابط بین هزینه های معاملاتی و رقابت بازار محصول با حق الزحمه حسابرسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی روابط بین هزینه های معاملاتی و رقابت بازار محصول با حق الزحمه حسابرسی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت,کارآفرینی و توسعه اقتصادی

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق الزحمه تامین می شود. حق الزحمه حسابرسی, شامل هرگونه وجهی است که بابت ارایه خدمات حسابرسی و طبق توافق, براساس قرارداد به حسابرس یا موسسه حسابرسی پرداخت می گردد/ شرکت هایی با حاکمیت شرکتی ضعیف با هزینه های ورودی, دستمزد و هزینه های سربار بالاتر رابطه دارند که منجر به کاهش ارزش شرکت اما تنها در صنایع غیر رقابتی می گردد. ما در این پژوهش به اثرات حق الزحمه حسابرسی ر بازارهای رقابتی پرداختیم. استدلال براین است شرکت هایی که حسابرسی خود را برای چندین سال ح فظ می کنند کیفیت گزارشات بالایی دارند و احتمالا هزینه معاملاتی در شرکت های دارای تغییر حسابرسی بی معنی است و این منجر به قیمت گذاری خدمات حسابرسی می شود. بنابراین در این پژوهش به دانلود فایل word بررسی روابط بین هزینه های معاملاتی و رقابت بازار محصول با حق الزحمه حسابرسی پرداختیم. این پژوهش از نوع علی, پس رویدادی و کاربردی است جهت انجام این پژوهش, نمونه اماری شامل 70 شرکت 560 سال/ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1395 انتخاب گردید. براساس تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره, یافته های پژوهش نشان داد که بین هزینه های معاملاتی و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما نتایج نشان داد بین رقابت در بازار محصول و حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی