دانلود فایل word بررسی رابطه ی شهرت شرکتی, عملکرد مالی و رقابت صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه ی شهرت شرکتی, عملکرد مالی و رقابت صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت,کارآفرینی و توسعه اقتصادی

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ای شهرت شرکتی, عملکرد مالی و رقابت صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است این تحقیق کاربردی است. داده های مربوط به آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از اطلاعات صورت های مالی مربوط به سال های 1391 تا 1395 جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر, شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد 153 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع رگرسیون است نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ی تحقیق نشانگر این است که شدت رقابت تعدیل کننده ی رابطه ی بین شهرت شرکتی و عملکرد شرکت می باشد.

لینک کمکی