دانلود فایل word بررسی رابطه کارآفرینی و شبکه های اجتماعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه کارآفرینی و شبکه های اجتماعی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت,کارآفرینی و توسعه اقتصادی

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ر ابطه کارآفرینی و شبکه های اجتماعی بین کارآفرینان استان خوزستان به روش توصیفی از نوع همبستگی به انجام رسید. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر 313 نفر از کارفرینان استان خوزستان بوده که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات حاصله با استفاده از پرسشنامه به دست آمد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ها با استفاده از نظرا ت استاد راهنما, چند تن از صاحبنظران موضوعی و تعدادی از افراد جامعه آماری مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزارهای آماری SP SS23 و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از مشخصه های آماری مانند فراوانی, درصد میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمالیتی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته های تحقیق بیانگر آن بود که با توجه به فرضیه اول پژوهش مبنی بر: بین منابع اجتماعی اطلاعات کارآفرینان در تشخیص فرصت کارآفرینانه با ضریب همبستگی 0/867 و س طح معناداری 0/000 رابطه وجود دارد. همچنین بین ساختار روابط اجتماعی و کارآفرینان در تشخیص فرصت کارآفرینانه با ضریب همبستگی 0/777 و سطح معناداری 0/000 رابطه مستقیم به میزان R=+0/808 وجود دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیه آخر نشان می دهد ضریب هم بستگی بین شبکه اجتماعی و تشخیص فرصت کارآفرینانه معنادار است و بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد. یعنی بین شبکه اجتماعی و تشخیص فرصت کارآفر ینانه رابطه معنادار و مستقیم به میزان r=+0/903 وجود دارد.

لینک کمکی