دانلود فایل word بررسی رابطه سهام نگهداری شده توسط سرمایه گذاران نهادی با پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه سهام نگهداری شده توسط سرمایه گذاران نهادی با پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت,کارآفرینی و توسعه اقتصادی

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش: هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه سهام نگهداری شده توسط سرمایه گذاران نهادی با پایداری سود بود. که با رگرسیون انجام شد. روش تحقیق: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهارن به تعداد 412 شرکت و قلمرو زمانی آن طی سال های 1390-1395 بودند, که با روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک 100 شرکت به عنوان نمونه برای پژوهش حاضر انتخاب گردید. مدل کاربردی پژوهش حاضر به تبیین بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر پایداری سود می پردازد که برگرفته از تحقیقات لوپو 2015, استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی در نرم افزار Eviews9 استفاده شده است. یافته ها: براساس آزمون های رگرسیون چندگانه نتایج پژوهش نشان داد که بین سهام نگهداری شده توسط سر مایه گذاران نهادی با پایداری سود رابطه مثبت و معنادار وجود دا رد. بین متغیرهای کنترلی (سودآوری, اندازه شرکت , اهرم مالی, نسبت ارزش بازار, نسبت سود سهام و استقلال هییت مدیره) و پایداری سود رابطه معناداری وجود دارد. نتایج: افزایش پایداری سود سبب پیش بینی دقیق تر سود می گردد و به سهامداران در اتخاذ تصمیمات مناسب کمک می نماید.

لینک کمکی