دانلود فایل word بررسی رابطه سکوت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بهزیستی استان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه سکوت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بهزیستی استان کرمان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت,کارآفرینی و توسعه اقتصادی

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در بسیاری از سازمان های معاصر؛ کارکنان از ارایه نظرات و نگرانی هایشان در مورد مشکلات سازمان امتناع می ورزند. این پدیده جمعی؛ سکوت سازمانی نامیده می شود که ممکن است موجب تاثیرگذاری بر عملکرد شغلی مطلوب کارکنان شود. برهمین اساس؛ این پژوهش در پی آن است تا با بررسی رابطه سکوت س ازمانی با عملکرد شغلی؛ راهکارهایی جهت ارتقا و بهبود عملکرد کارکنان ارایه دهد. پژوهش حاضر با هدف دانلود فایل word بررسی رابطه سکوت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بهزیستی استان کرمان صورت گرفته است. این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از منظر هدف یک تحقیق کاربردی می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان اداره کل بهزیستی استان کرمان به تعداد 200 نفر می باشد که از طریق فرمول کوکران 125 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده ها و سنجش اساسی پژوهش از دو پرسشنامه (سکوت سازمانی و عملکرد شغلی) استفاده گردید که روایی آن ها به ترتیب 0/96 و 0/93 و پایایی به ترتیب 0/79 و 0/74 می باشد. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نهایی پژوهش نشان داد که بین سکوت سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بهزیستی استان کرمان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی