دانلود فایل word بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا و عمل گرای مربیان فوتبال با انسجام و عملکرد تیمی (مطالعه موردی: بازیکنان فوتبال استان سمنان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا و عمل گرای مربیان فوتبال با انسجام و عملکرد تیمی (مطالعه موردی: بازیکنان فوتبال استان سمنان) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت,کارآفرینی و توسعه اقتصادی

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و عمل گرای مربیان فوتبال با انسجام و عملکرد تیمی بازیکنان فوتبال استان سمنان انجام شد. براین اساس پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق, توصیفی و از نوع همبستگی می باشد کلیه بازیکنان فوتبال در سطح استان سمنان جز جامعه آماری تحقیق می باشند که تعداد انها براساس اطلاعات کسب شده, تا سال 1394 برابر 285 نفر می باشد و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 165 نفر تعیین شد و در نهایت پرسشنامه ها به صورت تصادفی طبقه ای بین اع ضای نمونه توزیع گردید. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد رهبری چند عاملی باس و آولیو 1995, محیط گروهی در ورزش انسجام گروهی در تیم های ورزشی G EQ کارون ویدمایر و براولی 1985 و عملکرد تیمی از مایکل وست 2004 می با شد که با توجه به استاندارد بوادن ابزار پژوهش دارای اعتبار محتوا بوده و همزمان توسط استاد محترم راهنما و مشاور نیز تایید شده است و جهت تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار ضریب آلفا برای پرسشنامه رهبری تحول گرا برابر 0.932 رهبری عملگرا برابر 0.903 انسجام تیمی برابر 0.944 و عملکرد تیمی برابر 0.894 می باشد و با توجه به اینکه این مقادیر بالاتر از 0.7 می با شد نشان دهنده پایایی خوب ابزار پژوهش است داده های پژوهش به دو صورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده و توسط بسته آماری SP SS مور تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج کسب شده از این پژوهش نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین سبک رهبری تحول گرا و عملگرای مربیان با انسجام عملکرد تیمی بازیکنان فوتبال در سطح استان سمنان است.

لینک کمکی