دانلود فایل word بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان با بهره وری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران نوشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان با بهره وری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران نوشهر) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت,کارآفرینی و توسعه اقتصادی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان با بهره وری سازمانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران نوشهر می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری کارکنان واحدهای مذکور بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها, شامل پرسشنامه سنجش توانمندسازی کارکنان و تن و کامرون 1998 و با پایایی 0/878 پرسشنامه سنجش بهره وری سازمانی سرمد و همکاران 1390 با پایایی 0/901 می باشد. همچنین برای سنجش روایی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها, با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (با استفاده از نرم افزار لیزرل) انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین توانمندسازی کارکنان و چهار مولفه ان (احساس شایستگی, احساس خود تعیینی, احساس موثر بودن و احساس اعتماد) با بهره وری سازمانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تنها بین بعد احساس معنی دار بودن با بهره وری سازمانی رابطه معناداری یافت نشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت با ارتقای توانمندسازی کارکنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران نوشهر بهره وری سا زمانی ارتقا می یابد.

لینک کمکی