دانلود فایل word بررسی رابطه بین مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی کارکنان دانشگاه تهران در سال 1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه بین مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی کارکنان دانشگاه تهران در سال 1397 :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت,کارآفرینی و توسعه اقتصادی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش با فرهنگ سازمان کارکنان دانشگاه تهران در سال 1397 است. روش تحقیق حاضر کاربردی پیمایشی و دارای ماهیت توصیفی همبستگی می باشد جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه تهران به تعداد 4169 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان مشخص و 351 نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون 2003 و پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون کویین 2006 استفاده شد. روایی این پرسشنامه توسط اساتید مربوطه و سایر تحقیقات قبلی مورد تایید است و پایایی پرسسشنامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در تحقیق حاضر براساس آلفای کرونباخ به ترتیب 0/84 و 0/82 گزارش گردید. داده ها با نرم افزار SPSS24 و ازمون پیرسون مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش با فرهنگ کارکنان دانشگاه تهران رابطه معنی داری وجود دارد همچنین بین مولفه های ایجاد دانش, اکتساب دانش, نگهداری دانش, ذخیره دانش, توزیع دانش با فرهنگ کارکنان دانشگاه تهران نیز رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود کارکنان دانشگاه تهران طی آموزش ها و فرایندهایی توانایی کسب دانش, ایجاد دانش, توزیع دانش و به طور کلی مدیریت دانش خود را افزایش دهند تا از این طریق فرهنگ سازمانی افزایش یابد.

لینک کمکی