دانلود فایل word بررسی رابطه بین کوته بینی مدیریت با حجم اقلام تعهدی و میزان سرمایه گذاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه بین کوته بینی مدیریت با حجم اقلام تعهدی و میزان سرمایه گذاری :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت,کارآفرینی و توسعه اقتصادی

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی رابطه بین کوته بینی مدیریت با کیفیت سود و میزان سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش بورس ا وراق بهادار تهران می باشد که نمونه ی آماری متشکل از 127 شرکت, در بازه ی زمانی 1395-1390 با استفاده از مدل ر گرسیون چند متغیره با الگوی اقتصاد پنل دیتا می باشد نتایج نشان داد بین کوته بینی مدیریت با کیفیت سود و میزان سرمایه گذاری شرکت ها ارتباط منفی معناداری وجود دارد. به این معنا که افزایش کوته بینی مدیریت موجب کاهش کیفیت سود و میزان سرمایه گذاری شرکت می شود. به طور کلی نتایج حاکی از آن است که مدیریت کوته بین منجر به اتخاذ تصمیم های ناکا رآمد شده و ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. این شیوه مدیریت دارای اثرات مخربی بر ارزش شرکت خواهد بود و در نهایت فرصت های سرمایه گذاری شرکت از دست می رود. نتایج متغیرهای کنترلی تحقیق نشان داد متغیرهای کنترلی Size , MV, Cash, RoA اثر مثبت و معنادار و متغیر LEV اثر منفی بر کیفیت سود و میزان سرمایه گذاری شرکت دارد.

لینک کمکی