دانلود فایل word بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض با فرهنگ سازمانی و اخلاق سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض با فرهنگ سازمانی و اخلاق سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان زاهدان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت,کارآفرینی و توسعه اقتصادی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حا ضر دانلود فایل word بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض با فرهنگ سازمانی و اخلاق سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان زاهدان بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر عباست از کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهر زاهدان با تعداد 426 نفر که طبق جدول مورگان تعداد 210 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های سبک های مدیریت تعارض رابینز 1994 با 30 سوال, پرسشنامه فرهنگ سا زمانی رابینز 1991 با 56 سوال و پرسشنامه اخلاق سازمانی گریگوری, سی, پتی 1990 با 23 سوال و پایایی به ترتیب 0/849, 0/889, 0/8 و همچنین روایی پرسشنامه های حاضر توسط استاد راهنما و اساتید مدیریت آموزشی مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون همستگی نشان داد که سبک های مدیریت تعارض با فرهنگ سازمانی بین سبک های مدیریت تعارض با اخلاق سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که 67 درصد از تغییرات فرهنگ سازمانی توسط دو بعد سازش و همکاری 42 درصد از تغییرات اخلاق سازمانی توسط سه بعد رقابت, همکاری و سازش تبیین می شود.

لینک کمکی