دانلود فایل word بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و تفاوت دفتری مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و تفاوت دفتری مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت,کارآفرینی و توسعه اقتصادی

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

این پژوهش با رابطه بین حق الزحمه حسابرسی وتاوت دفتری مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایه گذاری شده است. در راستای هدف پژوهش سه فرضیه تدوین شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور 177 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 به عنوان نمونه انتخاب گردید. اطلاعات موردنیاز پس از گردآوری در نرم افزار اکسل با ا ستفاده از نرم افزار آماری استاتل نسخه 14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد بین حق الزحمه حسابرسی و تفاوت دفتری مالیات, نرخ موثر مالیات و نرخ موثر هزینه مالیاتی رابطه ای وجود ندارد.

لینک کمکی