دانلود فایل word تخریب فوتوکاتالیستی رنگ آلی متیل اورنژ با استفاده از نانو ذرات سنتزی تیتانیا-سیلیکا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تخریب فوتوکاتالیستی رنگ آلی متیل اورنژ با استفاده از نانو ذرات سنتزی تیتانیا-سیلیکا :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف اصلی در این پژوهش امکان سنجی تخریب فوتوکاتالیستی رنگ آلی متیل اورانژ در پساب کارخانجات نساجی و صنایع پتروشیمی با استفاده از نانو ذرات سنتزی تیتانیا-سیلیکاست. بدین منظور, تلاش شد تا با سنتز نانوکامپوزیت تیتانیا-سیلیکا به روش سل- ژل امکان استفاده از آن جهت تخریب رنگ آلی, مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از تتراایزوپروپوکساید تیتانیوم و تتراتیل اورتوسیلیکات به عنوان پیش ماده جهت سنتز نانوکامپوزیت تیتانیا-سیلیکا استفاده شد. بررسی خواص نمونه های سنتزی با استفاده از تکنیک های FESEM و BET ,XRD ,DLS صورت گرفت. امکانسنجی تخریب متیلاورنژ از طریق بررسی تغییرات غلظت محلول آبی حاوی این رنگ در حضور اشعه فرابنفش با استفاده از دستگاه طیف سنجی UV-Vis ارزیابی شد. بازده تخریب متیلاورنژ پس از یک ساعت تابش در حضور نانو ذرات سنتزی تیتانیا-سیلیکا با اندازه بلورک 9/6 نانومتر و سطح ویژه 99/14 متر مربع بر گرم, حدود 63 درصد بدست آمد. بدین ترتیب مشخص شد نانوکامپوزیت سنتزی, پتانسیل قابل توجهی را در تخریب فوتوکاتالیستی رنگ آلی متیل اورنژ از خود ارایه می دهد.

لینک کمکی