دانلود فایل word کاربرد برنامه ریزی کالبدی در راستای بالا بردن کیفیت زندگی شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کاربرد برنامه ریزی کالبدی در راستای بالا بردن کیفیت زندگی شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

برنامه ریزی مسیری است برای دست یابی به کیفیت زندگی مطلوب ساکنان شهر... و با شناسایی وضع موجود و شناخت محیط زیست در بعدهای اقتصادی, اجتماعی, طبیعی و کالبدی انجام می پذیرد. سکنه قابل دید و شهر از گستره ای کالبدی و فیزیکی شکل گرفته از فضاهای متعدد پر و خالی و ابنیه است و با جامع گسترده و وسیع انسانی ساکن آن به وجود آمده است. در نظام شهر نشینی ایران شهرهای جدید بعنوان تجربه ای مطرح می شوند که در اوایل به هدف رفع مسایل و مشکلات شهری مطرح شدند ولی با گذشت زمان بیشتر آنها به هدفشان نرسیدند و شکست خوردند. شهر جدید, با طبیعت و ابعاد مشخص و در فاصله ای معین از مادرشهر که دارای برنامه ریزی از قبل مشخص شده است همراه با اهدافی معین که دارای امکانات لازم برای محیطی مستقل است, برنامه و هدف اصلی این پژوهش نگاه به برنامه ریزی کالبدی و جایگاه آن در مطلوبیت زندگی و دخالت آنها در رضایتمندی مطلوب و شناسایی ابعاد کالبدی محیط کیفیت زندگی نمونه موردی معین شده شهر هشتگرد تاثیر گذار هستند می باشد. روش این پژوهش بعد از تجارب علمی مرتبط محیطی, کیفیت زندگی و بررسی ابعاد کالبدی توسط انواع روش های تحلیلی - توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. این تحقیق بیان کننده میزان بهره وری ساکنان از امکانات مهیا شده است و کمک می کند تا تصمیم سازان با آگاهی از میزان تاثیر گذاری برنامه ریزی های خود در جهت ارتقا برنامه ریزی کالبدی کاهش داده و رفع می کنند.

لینک کمکی