دانلود فایل word فضاهای مکث شهری رویکردی در جهت طراحی فضای پیاده در سطح شهرها (نمونه موردی:خیابان مدرس شهر کلاردشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word فضاهای مکث شهری رویکردی در جهت طراحی فضای پیاده در سطح شهرها (نمونه موردی:خیابان مدرس شهر کلاردشت) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

با رشد و گسترش شهرها شاهد کم رنگ تر شدن حضور پیاده و پیاده راه ها در مناظر خیابان های شهری به دلیل حضور روزافزون و پررنگ خودروها می باشیم اما پیاده راه ها و فضای مکث پیرامون آن می توانند نقش به سزایی در فضای شهری و همچنین رشد و توسعه آن ایفا کند. پژوهش حاضر در خیابان مدرس شهر کلاردشت, یکی از شهرهای غربی استان مازندران صورت پذیرفته است. هدف این پژوهش طراحی پیاده راه با تاکید برخلق فضای مکث شهری است. در این تحقیق تلاش شده است با روش های استدلالی و توصیفی- تحلیلی و جمع آوری داده و اطلاعات از طریق مصاحبه با شهروندان, متخصصان, کارکنان, کارشناسان و شهروندان ساکن در محدوده مورد مطالعه پژوهش, مورد بررسی قرار گیرد. در روش تجزیه و تحلیل داده های حاصل, از پاسخ به پرسش نامه ها جمع آوری و به صورت نمودار و جداول تنظیم و با نرم افزارهای EXCELLو SPSS تنظیم و مورد تجزیه و تحلیل به روش های ضریب آلفای کرونباخ, آزمون فرض آماری (آزمون دو جمله ای), آزمون T و مدل سلسله مراتبی AHP قرارگرفته و نتایج نهایی استخراج شد. نتایج این پژوهش نشان داد فضای مناسب پیاده راه باعث بالا رفتن کیفیت فضای شهری شده که این امر تاثیر به سزایی در رشد شهر و همچنین ارتباط شهروندان و سرزندگی ایفا می کند. اگر شهر را مانند یک موجود زنده فرض کنیم برای ادامه زندگی به سرزندگی و نشاط نیازمند است. شهرها جایگاه اصلی فعالیت های انسانی اند. بنابراین برای رسیدن به بالاترین پایداری ممکن در شهرها امری حیاتی است, که این پایداری صرفا به مسایل محیط زیستی مربوط نمی شود بلکه رسیدن به پویایی اقتصادی, محیط قابل زندگی و برابری اجتماعی نیز در این زمینه به شمار می آیند.(گلکار, کوروش, 1386). منظر یک فضای شهری شامل کلیه اطلاعات موجود در آن فضا است. این اطلاعات گوناگون به دو دسته عناصر کالبدی و عوامل ادراک تقسیم می شوند. جنبه ادراکی آن حضور مردم و نحوه فعالیت و عملکرد آن ها در فضای شهری است که باعث پیدایش منظر دیگری از شهر می شود.

لینک کمکی