دانلود فایل word حفظ ارزش ها وآثار جنگ و تاثیر آن بر پایداری و هویت بخشی فرهنگی, در موزه های جنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word حفظ ارزش ها وآثار جنگ و تاثیر آن بر پایداری و هویت بخشی فرهنگی, در موزه های جنگ :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

موزه های جنگ می تواند نقش مهمی در انتقال ارزشهای اجتماعی و اعتقادهای معنوی جامعه به نسل های جوان تر ایفا نمایند و از این طریق نیز به همبستگی ملی کمک کند. از سوی دیگر هویت به مثابه پاسخ به کیستی و چیستی انسان یا شی یکی از پیچیده ترین مفاهیمی است که ذهن انسان را به خود مشغول داشته و هنوز نیز از مهم ترین دغدغه های انسان می باشد و در طول تاریخ نیز دستخوش تغییرات و دگرگونی در هر جامعه ای, وجدان گروهی و جمعی انسان ها را حساس می کند و در این رابطه روی هویت فردی, اجتماعی و ملی تاثیر می گذارد از این رو بررسی تاثیر جنگ و لزوم انتقال تجربه به نسل ها و اشنایی با تاریخ سرزمین, نیازمند حفظ آثار است که از طریق موزه صورت می گیرد.در پژوهش حاضر روش تحقیق بصورت توصیفی- تحلیلی و نحوه ی جمع اوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد,هدف تجلی حضور و حماسه پایدار در هویت موزه می باشد. لذا توجه به عناصر پایداری که فرهنگ و هویت نیز از شاخصه های ان است,حایز اهمیت است در نتیجه برای رسیدن به پایداری باید به این دو معیار توجه و در راستای ارتقا آن ها قدم برداشت.از این رو در موزه های جنگ برای حفط ارزش ها و فرهنگ باید به دفاعی که مردم سرزمین به ان تقدس بخشیدند توجه کرد.حضور بی شایه مردم در جنگ نشانگر ارزش و هویتی است که مردم برای سزرمین خود قایل شدند.بدین ترتیب موزه ی جنگ می تواند مکانی مناسب جهت تجلی و حفظ ارزش ها و فرهنگ یک سرزمین باشد وحضور وحماسه پایدار که دروافع هویت یک جامعه را نمایان می کنند هویت ساز این مکان باشد. از اهداف این پژوهش میتوان به تبیین راه های انتقال فرهنگ و پایداری به نسل آینده, تجلی عناصر پایداری و فرهنگ در موزه های جنگ, تجلی حضور و حماسه پایدار جهت هویت سازی فضای موزه ی جنگ نام برد.

لینک کمکی